Publicatiedatum: 08 juli 2021

Advies Deltacommissaris: vasthouden aan waterveiligheidsnorm Maasvallei

Het is gewenst om de waterveiligheidsnormen voor de Limburgse Maasvallei die in het Deltaprogramma 2015 zijn vastgesteld, ongemoeid te laten. Tot deze conclusie komt Deltacommissaris Peter Glas in zijn advies aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en de Stuurgroep Deltaprogramma Maas (SDM). Hij overhandigde het advies op 9 juni jl. aan Johan Remkes (waarnemend gouverneur van Limburg), Patrick van der Broeck (vicevoorzitter van de SDM en dijkgraaf Waterschap Limburg) en Titus Livius (directeur waterveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Veiligheid voorop

Limburg verdient net als de rest van Nederland een goede bescherming tegen overstromingen. Wel is het belangrijk dat het waterschap, gemeenten, provincie en Rijkwaterstaat er in overleg met bewoners voor zorgen dat de impact van de keringen langs de Maas zo gering mogelijk is en dat waar nodig slimme en innovatieve oplossingen gezocht worden om ze zo goed mogelijk in te passen. Peter Glas: “Veiligheid en een goede bescherming van alle Nederlanders, ook in Limburg, staat voorop. Vanuit het algemeen belang in Limburg en ook met het oog op de klimaatverandering is het belangrijk dat we de normen handhaven op het huidige niveau en geen status aparte voor Limburg creëren. Ik kan me de zorgen voorstellen van mensen die in de buurt van de Maas wonen. De keringen zijn in veel gevallen een forse ingreep. Daarom is het ontzettend belangrijk dat de uitvoerders van maatregelen in Limburg in overleg blijven treden met de bewoners om tot goede oplossingen te komen.”

Verschillende opties bekeken

De Deltacommissaris heeft voor zijn advies de verschillende opties voor een aanpassing van de huidige waterveiligheidsnormen onderzocht en onder meer in beeld gebracht wat de financiële, bestuurlijke, ruimtelijke en juridische consequenties bij deze perspectieven zijn. Op basis daarvan concludeert de Deltacommissaris dat de optie waarbij wordt vastgehouden aan de huidige norm de beste is, zeker gezien de mogelijkheden voor maatwerk binnen de wettelijke regels. De praktijk heeft laten zien dat er mogelijkheden zijn om een dijk minder ingrijpend te ontwerpen en er zijn interessante innovaties die voor meer draagvlak zorgen, zoals de glazen kering bij Neer en de zelfsluitende kering bij Steyl. 

Brede steun voor advies

Tijdens de SDM-vergadering van 24 juni jl. – waar het advies besproken is met Peter Glas – bleek brede steun onder de samenwerkende Maaspartners. Partijen zijn blij met het advies dat de Deltacommissaris nu heeft gegeven. Patrick van der Broeck: ‘De winst van het advies is dat de focus op de waterveiligheid wordt verbreed en dat we ook nadrukkelijk samen oog moeten hebben voor ruimtelijk aspecten. De zorg van omwonenden is namelijk de hoogte van de dijk, niet de norm. Uitdaging voor de toekomst is om opgaven meer te verbinden om zo ook meerwerkkosten die voortkomen uit het maatwerk te kunnen borgen.’ Peter Glas onderstreepte dit met de opmerking dat het inderdaad de uitdaging is om samen ‘slim en doelmatig’ aan verschillende opgaven te werken. 

Aanleiding en vervolg

Oorspronkelijke aanleiding voor de adviesaanvraag aan de Deltacommissaris was de vraag vanuit de provincie Limburg in 2018 of vanwege de kosten en impact van de keringen in Limburg de waterveiligheidsnormen niet aangepast kunnen worden. Het advies dient als bouwsteen voor de wettelijke evaluatie van de waterveiligheidsnormen in Nederland. Die evaluatie vindt plaats in 2024.

Meer lezen?

Download het complete Adviesrapport ‘Perspectief voor Limburg’ of de aanbiedingsbrief bij het advies. Op de website van het Deltaprogramma staat bovendien een uitgebreid nieuwsbericht.

Overige berichten

Groen licht voor dijkverlegging in Arcen

Publicatiedatum: 28 september 2021Op 27 september 2021 heeft minister Visser de eerste bestuursovereenkomst voor een dijkverlegging (systeemmaatregel) in de Limburgse Noordelijke Maasvallei...
Lees meer

Hoogwater zomer 2021

Publicatiedatum: 28 september 2021Het hoogwater van juli dit jaar was een extreme en unieke gebeurtenis met enorme impact. Het hoogwater is op vele manieren vastgelegd en onderwerp van...
Lees meer

Nieuwe gezichten in de SDM!

Publicatiedatum: 28 september 2021Onlangs is zowel in de provincie Brabant als in Limburg een nieuw College aangetreden. Dat betekent ook 2 nieuwe gezichten in de Stuurgroep Deltaprogramma...
Lees meer