Publicatiedatum: 13 december 2022

Integraal Rivier Management krijgt vorm

De afgelopen maand zijn de eerste producten van Integraal Rivier Management (IRM) beschikbaar gekomen, breed verspreid en toegelicht. Zo is er een 50% versie van het Programma Onder de Omgevingswet van IRM opgeleverd. Deze is onder andere besproken tijdens de SDM-vergadering van 24 november en tijdens een speciale bijeenkomst van de Taakgroep Maas van de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten op 7 december.

Er is alom waardering voor het vele werk dat is verzet. Daarnaast waren er verbetersuggesties, zowel vanuit het bestuurlijke circuit als de review-formats die ambtelijk waren uitgezet. In de stuurgroep IRM van 1 december is geconcludeerd dat het tempo nu wel erg hoog ligt en daarmee ‘het doorleven’ van de inhoud op een ongewenste manier onder druk is komen te staan.

Draagvlak

Waar aanvankelijk de deadline 20 april was voor het opleveren van een ontwerp POW-IRM, zal dit moment naar verwachting worden doorgeschoven naar juni/juli 2023. Hiermee ontstaat ruimte om zorgvuldig te bouwen aan draagvlak en mede-eigenaarschap van de keuzes die in het POW-IRM gemaakt gaan worden rond rivierbodem en sedimenthuishouding en rond afvoercapaciteit. Op 8 december heeft alweer een verdiepende sessie plaatsgevonden waarbij de doelen voor rivierbodem en afvoercapaciteit op de kaart gezet zijn als onderdelen van het  voorkeursalternatief.

Werkwijze IRM

Nu de inhoudelijke onderdelen van IRM concreter worden kan er ook verder worden nagedacht over de mogelijke organisatie, governance en financiering die een dergelijk integrerend programma op de schaal van de rivieren vereisen. Deze uitwerking is belegd in het werkspoor ‘Werkwijze IRM’. Afgelopen 8 december was deze uitwerking onderwerp van nadere bespreking in een diner pensant van de stuurgroep IRM.

Harmoniseren

Opvallend is de eensgezindheid om de integrale gebiedsontwikkeling te helpen door sectorale spelregels te harmoniseren op programmaniveau. Ook zijn beelden gedeeld over verbeterde gebiedsfinanciering en -verantwoording. Het was een uitstekende sessie met belangrijke input om de werkwijze van IRM verder uit te werken. De IRM-marathon wordt deze maand afgesloten met een brede bijeenkomst in Den Bosch op 14 december.

Overige berichten

Meanderende Maas voorbeeld van goede samenwerking tussen Rijk en regio

Publicatiedatum: 25 april 2023Meanderende Maas is een voorbeeld van goede samenwerking tussen Rijk en regio in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Dat blijkt...
Lees meer

Verkenning Zuidelijk Maasdal als voorbeeld voor IRM

Publicatiedatum: 25 april 2023Vanwege de samenhang tussen de projecten Aanpak Vaarweg Maastricht en de IRM-pilot Maasoevers is besloten dat er één integrale gebiedsgerichte...
Lees meer

Leren van het verleden voor de opgaven van nu

Publicatiedatum: 25 april 2023“Ingrepen in de leefomgeving worden kwalitatief beter en breder geaccepteerd als er voor het ontwerp al een goede analyse is gedaan naar de cultuurhistorie...
Lees meer