Publicatiedatum: 03 juli 2024

Introductie nieuwe programmamanager Waterveiligheid en Ruimte Limburg: Katya Ivanova

Sinds mei dit jaar heeft Katya Ivanova het stokje overgenomen als programmamanager voor het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Katya brengt een rijke achtergrond en ervaring mee die ongetwijfeld van grote waarde zullen zijn.

Achtergrond en ervaring

Katya Ivanova, oorspronkelijk afkomstig uit Moskou, heeft geologie gestudeerd aan de Stadsuniversiteit van Moskou. Haar interesse in klimaatverandering bracht haar naar Nederland, waar ze promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar promotieonderzoek richtte zich op de geschiedenis van klimaatverandering, een onderwerp dat vandaag de dag relevanter is dan ooit.

Na haar promotie begon Katya haar carrière bij het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu Infrastructuur en Waterstaat), waar ze 24 jaar aan diverse projecten en programma’s werkte. Ook was ze zeven jaarprogrammamanager van Maastricht Bereikbaar, waar ze ten tijde van de bouw van de A2-tunnel en verlegging van de Noorderbrug werkte aan de bereikbaarheid van Zuid-Limburg.

Motivatie en ambities

Als reactie op de hoogwatercrisis van 2021 is er door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een beleidsevaluatie gestart, meer informatie hierover lees je in het artikel: Anne-Marie Hitipeuw geeft vervolg aan Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater, en door de Limburgse partijen een programma gesmeed om vooral concrete maatregelen tegen regionale wateroverlast te ontwikkelen.

Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) is gestart in juli 2022, een jaar na de ernstige overstromingen in Limburg. In WRL werken de provincie Limburg, Waterschap Limburg, de Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan de opgave om Limburg beter voor te bereiden op en te beschermen tegen (extreme) wateroverlast. Dit is een grote opgave waar waarschijnlijk ruim 15 jaar aan gewerkt gaat worden. De focus van WRL ligt vooral op het regionale watersysteem (de beken en zijrivieren van de Maas).

De maatschappelijke relevantie en urgentie motiveerde Katya om bij het programma WRL aan de slag te gaan.

“De urgentie van waterveiligheid is evident, zeker gezien de recente wateroverlast en overstromingen in de buurlanden. Het maatschappelijke belang van dit werk is enorm groot.”

Haar ervaring met complexe projecten en samenwerkingsverbanden komt goed van pas in haar nieuwe rol. Ze ziet deze functie als een kans om haar opgebouwde kennis en vaardigheden van de afgelopen 30 jaar optimaal in te zetten.

Aanpak

WRL werkt per stroomgebied toe naar een samenhangend pakket aan maatregelen voor het hele gebied, van bron tot monding. De stroomgebieden van de Geul, Geleenbeek en Roer zijn het eerst aan de beurt.

“We kijken naar het hele stroomgebied en hoe het watersysteem werkt, niet alleen naar individuele plekken. Deze systeemaanpak is cruciaal om Limburg zo goed mogelijk te beschermen tegen wateroverlast. We weten ook dat wateroverlast niet altijd te voorkomen is. Een belangrijk onderdeel van de aanpak is daarom ook het verhogen van waterbewustzijn en weerbaarheid van bewoners zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op wateroverlast.”

Een ander belangrijk aspect van het programma is de integratie van waterveiligheid met ruimtelijke planning. Dit betekent dat in de toekomst wellicht andere ruimtelijke keuzes moeten worden gemaakt.  

Samenwerking en innovatie

Katya onderstreept het belang van samenwerking en kennisdeling in het programma.

“Het zijn niet alleen Limburgse problemen, maar issues die op meerdere plekken spelen. Het gevoel van gezamenlijkheid en samenwerken in een breder perspectief is dus cruciaal. Het delen van kennis en best practices met andere partners en regio’s kan daarom enorm waardevol zijn. We moeten de wetenschap en experts goed betrekken om mee te denken. Innovaties op het gebied van weersomstandigheden, neerslagmodellen, en waarschuwingssystemen zijn cruciaal voor zowel lange- als korte termijnprognoses, en hiermee voor het nemen van de juiste maatregelen.”

Kernvaardigheden voor succes

Voor Katya is samenwerking cruciaal in haar rol.

“Je hebt echt andere partijen nodig; je kan het niet in je eentje.” Het respecteren van verschillende belangen en rollen, en het samenbrengen van partijen, is essentieel. Daarnaast is een strategische blik en analytisch vermogen belangrijk, evenals het vermogen om doelgericht te werken en doorzettingsvermogen te tonen. “De uitdaging is om efficiënt gebruik te maken van beschikbare middelen en tegelijkertijd toekomstbestendige oplossingen te vinden.”

Behaalde resultaten

Hoewel het programma WRL relatief nieuw is, zijn er al significante stappen gezet.

“We hebben overeenkomsten gesloten met partijen in België, wat essentieel is voor een gezamenlijke aanpak, want water stopt niet bij de grens.”

Ook zijn er onderzoeken en pilots gestart, zoals een pilot met woningscans die gericht zijn op het verbeteren van de waterbestendigheid van huizen in risicogebieden.

“We willen bewoners bewust maken van wat ze zelf kunnen doen om zich te beschermen. Bewustwording en inzicht krijgen in de risico’s op wateroverlast in je eigen omgeving, jezelf waterweerbaar maken, dat zijn zaken die we op korte termijn kunnen bereiken.”

We sloten het interview af met het meest waardevolle advies dat Katya in haar carrière heeft ontvangen: uit je comfortzone stappen.

"Je moet op een gegeven moment altijd je comfortzone verlaten als je iets wilt bereiken.”


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Anne-Marie Hitipeuw geeft vervolg aan Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

Publicatiedatum: 03 juli 2024Anne-Marie Hitipeuw: "Het is niet langer alleen preventie, maar we moeten ons ook beter voorbereiden op de impact van extreme weersomstandigheden"....
Lees meer

Integrale aanpak toekomstige ontwikkelingen in de Henriëttewaard

Publicatiedatum: 03 juli 2024In het gebied de Henriëttewaard ligt van oudsher een verdedigingslinie, maar naast deze verdedigingslinie heeft het gebied nog veel meer te bieden....
Lees meer

Klankbordgroep in Linne met excursie naar Stuw Linne

Publicatiedatum: 03 juli 2024Op woensdag 26 juni vond de vergadering van de Klankbordgroep (KBG) Maas plaats bij Brasserie Lus in Linne, gecombineerd met een excursie naar Stuw Linne...
Lees meer