Publicatiedatum: 28 september 2021

Kansen in beeld voor dijkversterking met gebiedseigen grond

Werk in uitvoering Ooijen-Wanssum

Het toepassen van gebiedseigen grond bij dijkversterkingen kan veel voordeel opleveren. Zo is er milieuwinst te boeken door minder transportbewegingen, minder overlast in het gebied en een mogelijke kostenreductie. In verschillende projecten zijn hiermee ondertussen ervaringen opgedaan, onder andere in het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum. Om het toepassen van gebiedseigen grond langs de Maas verder te stimuleren, werkt de POV DGG momenteel aan een Maaslange Kansenscan.

Vroegtijdig inzicht

“Om gebiedseigen grond in te kunnen zetten bij dijkversterkingen is het cruciaal om vroegtijdig inzicht te hebben in de kansen en mogelijkheden. Dan gaat het om grondtype en bodemkwaliteit, maar ook over de beschikbaarheid van grond”, vertelt omgevingsmanager Arjan Kooij. “Het is belangrijk om goed in beeld te hebben of er kansen zijn om een dijkversterking – een doorgaans grondvragend project – te koppelen met grondleverende projecten in de buurt zoals KRW-geulen of een gebiedsontwikkeling. Om hier vroegtijdig kansen en mogelijkheden voor een lokaal gesloten grondbalans in beeld te brengen, wordt nu voor de gehele Maas gewerkt aan een kansenscan.”

Kansen scannen en verkennen 

De Kansenscan is voor projecten een manier om vooraf overzicht te krijgen waar grond beschikbaar komt en waar grond voor nodig is. De scan combineert gegevens over dijkversterkingen, KRW-maatregelen, gebiedsontwikkelingen, grondvoorkomens, eigenaarschap, (natuur)wetgeving en dergelijke. “Indien nodig en gewenst – bijvoorbeeld om de kansen en de bijbehorende risico’s scherper in beeld te krijgen - kan een Kansenscan doorontwikkeld worden tot een meer gedetailleerde scan. Dan zoom je in op het gebied rondom een project en voeg je meer specifieke detailinformatie toe over bijvoorbeeld de vrijkomende/benodigde volumes, grondeigenschappen of het eigenaarschap. Met deze info maak je een projectspecifieke kansenscan, maar verrijk je ook de database achter de kansenscan en zo snijdt het mes aan twee kanten”, aldus Arjan Kooij.

Toegankelijkheid en beschikbaarheid instrumenten

Het instrumentarium van de kansenscan is in principe voor alle projecten langs de Maas interessant en zal straks voor alle keringbeheerders en hun partners toegankelijk zijn. De planning is erop gericht dat de tool eind dit jaar beschikbaar is voor alle keringbeheerders langs de Maas en hun partners. Gelijktijdig met de ontwikkeling van de tool wordt ook ervaring opgedaan met de ontwikkeling van een gedetailleerde scan voor het project Lob van Gennep. 

POV-DGG

Hoe kunnen we sneller, goedkoper én duurzamer de dijken versterken met gebiedseigen grond? Daar werkt de projectoverstijgende verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV-DGG) van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan. De POV-DGG stimuleert en faciliteert het gebruik van gebiedseigen grond bij dijkversterkingen. Uiteindelijk resulteert het onderzoek in concrete instrumenten zoals de kansenscan en een Technisch Kader waarin beschreven staat hoe met afwijkende grondparameters toch een veilige dijk ontworpen kan worden. De POV loopt sinds 2018 en is naar verwachting in 2022 afgerond.

Meer weten?

Voor meer informatie over de activiteiten van POV-DGG of over de kansenscan en het Technisch Kader kan je terecht bij Arjan Kooij, omgevingsmanager van het project. Ook is er meer informatie te vinden op de website van het HWBP.


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Impressie van SDM-vergadering 4 april

Publicatiedatum: 22 april 2024Op uitnodiging van wethouder Dirk Franssen van gemeente Roermond vond deze vergadering op ruim 80 meter hoogte plaats, in de TV-toren van Roermond. Vanaf...
Lees meer

Maas in beweging: Maas Cleanup

Publicatiedatum: 22 april 2024Maas Cleanup is een beweging van vrijwilligers, bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij...
Lees meer

‘Ruimte voor de zeespiegelstijging’: Rapport van Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 22 april 2024In december 2023 spraken we met Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis binnen Staf Deltacommissaris, over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging....
Lees meer