Publicatiedatum: 21 november 2019

Maasprojecten door naar de planuitwerking

Eind 2016 zijn langs de Maas verschillende projectverkenningen gestart. Voor een aantal verkenningen is in het BO Mirt van 21 november jl. vastgesteld dat er zicht is op 100% financiering van de voorgenomen voorkeursalternatieven. Deze verkenningen kunnen dan ook verder naar de planuitwerking.

 

 

Drie systeemwerkingsmaatregelen in Limburg

Voor de systeemwerkingsmaatregelen bij Well, Arcen en Baarlo-Hout-Blerick vraagt de minister de regio om de voorkeursalternatieven vrij te geven voor inspraak, teneinde deze nog voor de zomer van 2020 te kunnen vaststellen. Voor de systeemwerkingsmaatregel en een gebiedspakket bij Thorn-Wessem is afgesproken meer tijd te nemen om tot een besluit te komen.

Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Al in 2018 was het project gereed om de volgende fase in te gaan, maar ondertussen bleek de bijdrage uit de zgn. vermeden kosten dijkversterking fors lager uit te vallen. Daarom is nu extra geld beschikbaar gesteld door het rijk en de provincies Noord-Brabant en Limburg zodat het tekort is opgeheven. Bij Oeffelt wordt de flessenhals in de Maas aangepakt waardoor tot ver in Limburg de (hoog-)waterstanden lager worden. In het plan is bovendien met het bijzondere Maasheggengebied rekening gehouden (Unesco status).

Meanderende Maas’ tussen Ravenstein en Lith

Voor deze integrale gebiedsontwikkeling (dijkversterking en rivierverruiming) worden komend half jaar enkele besluitvormingsstappen gezet, waaronder het vaststellen van het voorkeursalternatief en het opstellen van een interprovinciale structuurvisie. Aanvullend op dit project hebben rijk en regio nu afgesproken om met nieuwe financiering nog extra ‘laag-dynamische riviernatuur’ langs de Maas te realiseren, passend in de Programmatische aanpak grote wateren (PAGW) van de ministeries van IenW en LNV in combinatie met het provinciale Natuur Netwerk Brabant (NNB).

Overige Maasprojecten

Voor drie andere projecten was in het BO Mirt geen besluitvorming aan de orde. Wel is de stand van zaken tussen partijen gedeeld.

  • De verkenning Lob van Gennep is voortvarend gestart. Rijk en regio staan hier samen aan de lat. Het project is van groot belang voor zowel de hoogwaterveiligheid in het gebied zelf als voor de stroomafwaarts gelegen gebieden en kan een impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit van de Lob.
  • Voor het Zuidelijk Maasdal (MIRT-onderzoek nabij Maastricht) is het onderzoek in afronding. Dit onderzoek brengt de mogelijkheden in beeld voor het combineren van de wateropgave met ingrepen die de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling in de regio vergroten.  
  • Voor de Rivierverruiming Alem is gebleken dat de verkenning niet kan worden gestart omdat er onvoldoende zicht is op dekking van de kosten. Belangrijkste oorzaak ligt in de lager uitvallende bijdrage uit de dijkversterkingsmiddelen als gevolg van nieuwe regels. Op termijn ontstaat mogelijk een nieuwe scope die die tot een doorstart kan leiden.

Voor de ‘quick win’-maatregel Veerweg Alphen zijn de afspraken tussen partijen rond. Het betreft de aanleg van een langere brug die leidt tot een ruimere doorstroomopening tussen de Maas en de ontzandingsplas ‘Over de Maas’ in de Veerweg van Alphen. De maatregel wordt in 2020 gerealiseerd.

Overige berichten

Maaspartners buigen zich over een heldere activiteitenplanning tot eind 2023

Publicatiedatum: 14 juli 2022Langs de Maas werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, vier waterschappen, drie provincies en dertig gemeenten aan een...
Lees meer

Verlengde brug Veerweg Alphen wordt dankzij extra bijdragen Rijk en provincies toch gebouwd

Publicatiedatum: 14 juli 2022Door een extra financiële bijdrage van het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant wordt de verlengde brug in de Veerweg Alphen alsnog gebouwd....
Lees meer

Maasbestuurders ambassadeurs voor een drinkbare Maas

Publicatiedatum: 14 juli 2022“Wanneer we uit onze rivieren kunnen drinken, is het hele ecosysteem weer in balans.” Aldus ecoloog en filosoof Li An Phoa. Daarom vraagt ze...
Lees meer