Publicatiedatum: 11 mei 2021

Ontwerp Nationaal Water Programma gepubliceerd

Op dit moment ligt het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) ter inzage. Het NWP – dat een nadere uitwerking vormt van de Nationale Omgevingsvisie wat betreft water – beschrijft de hoofdlijnen en ambities van het nationale waterbeleid en het beheer ervan in de rijkswateren en rijksvaarwegen. 

Toekomstbestendig water in Nederland

Nederland is een waterland. De opgaven op het terrein van water zijn omvangrijk en worden in de toekomst alleen maar groter. In het NWP staan drie hoofdambities centraal die ervoor moeten zorgen dat ons land ook voor de komende generaties veilig, aantrekkelijk en leefbaar blijft:

  1. Een veilige en klimaatbestendige delta
  2. Een concurrerende, duurzame en circulaire delta
  3. Een schone en gezonde delta met hoogwaardige natuur

Deze drie hoofdambities worden vervolgens uitgewerkt voor verschillende thema’s (klimaatadaptatie, waterveiligheid, zoetwaterverdeling en droogte, waterkwaliteit, grondwater, scheepvaart) en voor de bijbehorende beheer- en uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat. 

Forse uitdagingen vragen om integrale aanpak

De wateropgaven staan niet op zichzelf; een integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke leefomgeving zoals de energietransitie, woningbouw en de landbouw is noodzakelijk. Daarbij is het van groot belang dat ‘aansluiten op de karakteristieken van het watersysteem’ en ‘meebewegen met water’ leidende principes blijven voor de integrale aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen in ons land. In Nederland komen veel opgaven voor de leefomgeving bij elkaar op een klein oppervlak. Niet alles kan. Soms moeten keuzes gemaakt worden. Daarvoor zijn in het NWP een aantal afwegingsprincipes voor het waterbeleid en -beheer opgenomen: integreren, medegebruik en voorkomen.

Wat betekent het NWP voor de Maas?

Een integrale aanpak van samenhangende nationale en regionale opgaven vereist een gebiedsgerichte aanpak. Daarom zijn voor de rijkwateren in het NWP gebiedsgerichte uitwerkingen opgenomen. Belangrijk in de uitwerking voor het rivierengebied, is de verankering van het programma Integraal Riviermanagement (IRM). Binnen IRM wordt gewerkt aan de integrale aanpak van samenhangende opgaven in het Nederlandse rivierengebied op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid, verbetering van de waterkwaliteit en de natuur en een duurzame zoetwatervoorziening. Meer informatie over IRM is te vinden op de bouwplaats IRM.

Voortkomend uit wetgeving

Op grond van Europese regelgeving en de nationale Waterwet zijn iedere 6 jaar nationale plannen voor water nodig. In het NWP komen het huidige Nationaal Waterplan (voor beleid) en het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (voor beheer) samen. Daarnaast zijn het Programma Noordzee, de stroomgebiedbeheerplannen en de overstromingsrisicobeheerplannen onderdeel van het NWP. Hiermee geeft het programma invulling aan de Europese richtlijnen voor water zoals de Kaderrichtlijn Water. 

Meer weten of reageren?

Klik hier om het NWP in pdf-formaat te downloaden. Meer informatie over het Nationaal Waterprogramma is te vinden op Helpdeskwater.nl. Alle ontwerpteksten voor het NWP liggen tot en met dinsdag 21 september 2021 ter inzage. Meer informatie hierover is te vinden op het Platform Participatie

Overige berichten

Maaspartners buigen zich over een heldere activiteitenplanning tot eind 2023

Publicatiedatum: 14 juli 2022Langs de Maas werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, vier waterschappen, drie provincies en dertig gemeenten aan een...
Lees meer

Verlengde brug Veerweg Alphen wordt dankzij extra bijdragen Rijk en provincies toch gebouwd

Publicatiedatum: 14 juli 2022Door een extra financiële bijdrage van het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant wordt de verlengde brug in de Veerweg Alphen alsnog gebouwd....
Lees meer

Maasbestuurders ambassadeurs voor een drinkbare Maas

Publicatiedatum: 14 juli 2022“Wanneer we uit onze rivieren kunnen drinken, is het hele ecosysteem weer in balans.” Aldus ecoloog en filosoof Li An Phoa. Daarom vraagt ze...
Lees meer