Publicatiedatum: 28 september 2021

Ruimte voor de Maas bij Oeffelt zorgt voor meer waterveiligheid

Brug bij Oeffelt

Net voor de zomervakantie hebben zeven partijen de bestuursovereenkomst voor het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt ondertekend. Hiermee slaan zij de handen ineen voor meer bescherming tegen hoogwater in Brabant én Limburg.

Flessenhals

Bij Oeffelt en Gennep is de Maas versmald. De fundamenten van de provinciale weg en het oude spoor “het Duits lijntje” stuwen de Maas bij hoogwater op. Deze ‘flessenhals’ leidt bij extreem hoge waterstanden in de toekomst tot mogelijk nieuw overstromingsgevaar. De partners slaan hiervoor de handen ineen, want niets doen is geen optie! Dat leggen ze ook uit in een speciaal opgenomen video

Wonen, werken en recreëren in een fijne en veilige omgeving

Elies Lemkes, gedeputeerde provincie Noord-Brabant: “We zorgen met het project voor een waterstandsverlaging van ongeveer 21 centimeter van de Maas bij extreem hoogwater. Hiervoor maken we twee openingen in de fundamenten van de provinciale weg (N264) en het ‘Duits Lijntje’. En we verlagen terplekke de uiterwaarde van de Maas (de weerd). Zo neemt bij extreem hoogwater het overstromingsgevaar af. Dit is in de waterstand tot aan Venlo merkbaar. En met de aanpak zien we kansen voor het Maasheggengebied (UNESCO biosfeergebied) en het behoud van de lokale cultuurhistorie. Zo zorgen we dat iedereen langs de Maas veilig en fijn kan blijven wonen, werken en recreëren.”

Opgaven slim verbinden en samen met de regio

Inmiddels is de planuitwerkingsfase gestart. De provincie Noord-Brabant betrekt de omgeving door het organiseren van diverse werkateliers en informatieavonden, waarin ze gezamenlijk de plannen kunnen uitwerken. Omgevingsmanager Annemarie Bovée: ”Er is veel kennis in het gebied aanwezig. Deze is heel waardevol. Zeker ook omdat we opgaven in het gebied slim met elkaar proberen te verbinden. We zijn ervan overtuigd dat we in samenhang met andere opgaven duurzame oplossingen vinden.” Het streven is een balans in water, natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Met draagvlak voor de plannen moet er een waterveilig natuurgebied komen dat past binnen de cultuurhistorische context van de Maas, Oeffelt en Gennep. Een mooi stukje van de Noordelijke Maasvallei met haar kenmerkende Maasheggen. Verdwijnen er Maasheggen dan is er compensatie door het creëren van nieuwe Maasheggen in geschikte natuur buiten het projectgebied.

Start planuitwerking

Tot eind 2022 werken zeven partijen onder trekkerschap van de provincie Noord-Brabant het voorkeursalternatief verder uit naar concrete plannen. Dit zijn: het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, provincie Limburg, de waterschappen Aa en Maas en Limburg, gemeente Boxmeer en Staatsbosbeheer. In de Bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over financiering, verantwoordelijkheden en de samenwerking tussen de partners. Begin 2023 start de uitvoering van de werkzaamheden aan de Maas bij Oeffelt. In 2028 is het project afgerond. Hagar Roijackers heeft inmiddels het stokje overgenomen van Elies Lemkes en is de verantwoordelijke gedeputeerde Water.

Meer weten?

Meer informatie over het project is te vinden op de website van de provincie Noord Brabant. Voor specifieke vragen en informatie over het project kan je per mail terecht bij het projectteam Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Overige berichten

Organisaties moeten over hun schaduw heen stappen om naar de gezamenlijke opgave te kijken

Publicatiedatum: 25 juli 2023In gesprek met programmamanager Theo Reinders over het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg De watercrisis van juli 2021 leidde tot enorme maatschappelijke,...
Lees meer

Elke dag een beetje beter: naar een robuust systeem voor waterveiligheid

Publicatiedatum: 25 juli 2023Rob Wolbrink over de nieuwe waterveiligheidsvisie van waterschap Brabantse Delta De overstromingen van 2021 waren aanleiding voor veel waterschappen...
Lees meer

Zes overheden bundelen krachten voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid in Zuid-Limburg

Publicatiedatum: 25 juli 2023Zes overheden slaan de handen ineen voor een gezamenlijke verkenning gericht op het verbeteren van hoogwaterveiligheid, scheepvaartveiligheid en ruimtelijke...
Lees meer