Publicatiedatum: 08 juli 2021

Voortgang IRM: eerste bouwstenen klaar

De stuurgroep IRM heeft op 1 juli jl. twee belangrijke bouwstenen voor het Programma IRM vastgesteld: Beeld op de Rivieren en de Notitie Realistische Beleidsopties. Voorafgaand aan vaststelling van de twee bouwstenen zijn deze in concept in de SDM besproken en van een positief advies voorzien. Ook zijn het adviesrapport ecologische systeemopgave PAGW-rivieren en de tussenresultaten van de systeembeschouwing besproken.

Beeld op de Rivieren (BoR)

Het Beeld op de Rivieren geeft in één beeldtaal voor de Rijntakken en Maas een doorkijk naar het jaar 2050. Er is gekeken naar de huidige kernmerken en het gebruik en naar opgaven, kansen en ambities. Dit is gebeurd op de schaal van het systeem, deelgebieden en riviertrajecten. Hiermee is duidelijk geworden waar zich vraagstukken aandienen en mogelijke keuzes nadere uitwerking verdienen in alternatieve maatregelen. Het BoR is het resultaat van een intensief traject van verzamelen, ontwerpen, toetsen en bijstellen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Het rapport vormt een van de bouwstenen voor het vervolgproces van IRM om te komen tot afwegingen over maatregelpakketten.
Klik hier om het Beeld op de Rivieren te downloaden.

Notitie Realistische Beleidsopties (NRB)

De Notitie Realistische Beleidsopties heeft tot doel om potentiële beleidsopties voor bodemligging en afvoercapaciteit die evident niet realistisch zijn, vroegtijdig in het IRM-proces te laten afvallen. Vanuit de thema’s maakbaarheid, haalbaarheid, betaalbaarheid en beheerbaarheid is – op basis van expert judgement - per riviertraject gekeken welke beleidsopties dit betreft. Met de NRB heeft dus een eerste trechtering op de beleidsopties plaatsgevonden, waarbij met name beleidsopties voor bodemligging zijn komen te vervallen. 
Klik hier om de Notitie Realistische Beleidsopties te downloaden.

Systeembeschouwing

Om beter zicht te krijgen op wat nodig is voor een goed functionerend toekomstbestendig riviersysteem wordt een systeembeschouwing uitgevoerd. Deze beschouwing brengt in beeld welke systeemkeuzes er zijn en wat de urgentie van deze keuzes is. Ook wordt in beeld gebracht in welke volgorde de systeemkeuzes genomen moeten worden. De systeembeschouwing levert daarmee informatie voor het samenstellen van alternatieven, maar ook handvatten voor criteria om uiteindelijke alternatieven te beoordelen.
De systeembeschouwing bestaat uit twee fasen: een fase van rapid prototyping op basis van beschikbare kennis en informatie en een fase van aanvulling, verrijking en verdieping. Het resultaat van de eerste fase is intussen gereed. Inschatting is dat fase 2 in november 2021 wordt afgerond, in ieder geval ruim vóór de selectie van kansrijke alternatieven in het NKA proces, zodat de plan MER fase een goede start kent.

Adviesrapport ecologische systeemopgave PAGW-rivieren

In dit adviesrapport wordt de wetenschappelijke basis gelegd voor een klimaatrobuust en gezond rivierecosysteem. De ecologische systeemopgave vormt een solide basis voor een toegankelijk en aantrekkelijk rivierengebied met tal van ecosysteemdiensten. Zo’n basis biedt mogelijkheden voor inpassing van actuele en toekomstige maatschappelijke opgaven en verantwoorde vormen van medegebruik. Het advies is één van de bouwstenen voor het programma IRM.
Klik hier om een artikel hierover uit een eerdere Maasinformatiebrief te lezen.

Vervolgstap: opstellen kansrijke alternatieven 

De verschillende producten zijn bouwstenen voor het opstellen van kansrijke alternatieven. Deze alternatieven vormen straks samen met het effectonderzoek de basis voor de besluitvorming over het voorkeursalternatief dat in het Programma onder Omgevingswet wordt vastgelegd. Op dit moment wordt door de initiatiefnemers van IRM hard gewerkt aan de voorbereiding van deze volgende stap. Tijdens het IRM-webinar op 22 juni jl. is een eerste beeld geschetst over het proces dat doorlopen gaat worden om te komen tot de kansrijke alternatieven. Daaruit bleek nadrukkelijk dat het een iteratief proces wordt waarbij Rijk en regio nadrukkelijk samen opwerken en waarbij alle stakeholders, zowel ambtelijk als bestuurlijk veelvuldig betrokken worden. Naar verwachting gaat het proces in september concreet van start en zal het proces een jaar in beslag nemen. 

Documenten en informatie  

Kijk op de betreffende bouwstenenpagina’s van de Bouwplaats IRM voor de vastgestelde documenten én meer informatie over de vervolgstap om te komen tot kansrijke alternatieven. Hier staat ook het overzicht van de samenhang tussen de bouwstenen in ons bouwproces.


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Anne-Marie Hitipeuw geeft vervolg aan Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

Publicatiedatum: 03 juli 2024Anne-Marie Hitipeuw: "Het is niet langer alleen preventie, maar we moeten ons ook beter voorbereiden op de impact van extreme weersomstandigheden"....
Lees meer

Integrale aanpak toekomstige ontwikkelingen in de Henriëttewaard

Publicatiedatum: 03 juli 2024In het gebied de Henriëttewaard ligt van oudsher een verdedigingslinie, maar naast deze verdedigingslinie heeft het gebied nog veel meer te bieden....
Lees meer

Introductie nieuwe programmamanager Waterveiligheid en Ruimte Limburg: Katya Ivanova

Publicatiedatum: 03 juli 2024Sinds mei dit jaar heeft Katya Ivanova het stokje overgenomen als programmamanager voor het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Katya brengt een...
Lees meer