Publicatiedatum: 08 mei 2022

Welke plannen heeft Gelderland met de Maas?

Panorama Maas

Eind 2021 presenteerden de Nederlandse provincies en waterschappen hun plannen voor de komende zes jaar. In een serie van drie artikelen belichten we wat deze plannen betekenen voor de Maas. In de eerste aflevering laten we Jacco Rodenburg van de provincie Gelderland en Mike van Sambeek van Waterschap Rivierenland hierover aan het woord.

In haar ‘Regionaal Waterprogramma 2021-2027 Water stuurt’ stelt de provincie Gelderland dat zij streeft naar een duurzaam watersysteem, dat nu en in de toekomst voldoende en schoon water biedt en waarin de veiligheid geborgd is. Rodenburg, riviertaktrekker en coördinator voor Maas en Nederrijn-Lek, vertelt dat met dit programma wordt voortgebouwd op de huidige lijn en dat de provincie goed wil aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder het veranderend klimaat.

Water stuurt

Voldoende en schoon water is volgens Rodenburg een basisvoorwaarde en uitgangspunt voor de uitwerking van de zeven ambities uit de Gelderse omgevingsvisie: vestigingsklimaat, wonen, bereikbaarheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Hierbij stuurt water. “Dat wil zeggen dat we de mogelijkheden en beperkingen die het bodem- en watersysteem biedt, nadrukkelijker gaan meewegen bij ruimtelijke keuzes. Met meer aandacht voor voorraadbeheer, water vasthouden en waterbesparing. En in lijn met de KRW komt er meer aandacht voor de aanpak van nieuwe stoffen die de kwaliteit van grond- en drinkwater bedreigen.”

Gebiedsgericht

Eén van de projecten waarin de provincie samen met partners en gebiedsgericht aan een integraal plan werkt is het MIRT-project ‘Meanderende Maas’. Waterschap Aa en Maas is trekker van dit project. “Verder zijn we betrokken bij het MIRT-onderzoek Alem-Sint Andries, op de plek waar Waal en Maas elkaar raken. Dit project is ook één van de zes IRM-pilots aan de Maas. We onderzoeken de kansen om plannen voor delfstofwinning, natuur en recreatie te verbinden. En we zijn bestuurlijk partner in het MIRT-project Lob van Gennep, waarvan Waterschap Limburg trekker is. Dit HWBP project draagt benedenstrooms bij aan waterveiligheid.”

Panorama Gelderse Rivieren

Om in de samenwerking met andere partijen een helder beeld te kunnen geven van de ambities van de provincie voor de grote rivieren, de samenhang te duiden die de provincie ziet in de opgaven en daarbij een herkenbare rol te kunnen oppakken, legt de provincie momenteel de laatste hand aan het ‘Parorama Gelderse Rivieren’. “Om onze rol scherp te krijgen komen we in dit Panorama, op basis van vier inhoudelijke gidsprincipes en enkele criteria, tot een handelingsperspectief. Dit handelingsperspectief zal ons vertrekpunt zijn in de samenwerking met onze partners in het gebied van de grote rivieren. Het Panorama is in ontwerp vastgesteld en we gaan dit voorjaar hier graag over in gesprek met partijen langs de Maas.”

Nieuwe waterbeheerprogramma

Volgens senior beleidsadviseur Mike van Sambeek van Waterschap Rivierenland bevat hun nieuwe waterbeheerprogramma voor 2022-2027 (‘Versterken. Verbinden. Vergroenen.) drie onderwerpen die relevant zijn voor de Maas. Zoals het voorlopig veiligheidsoordeel van de Maasdijken. Van Sambeek: “Uit de eerste beoordelingsronde blijkt dat er op korte termijn geen urgente dijkversterkingsopgaaf ligt bij onze primaire Maaskeringen. In 2023 start een nieuwe beoordelingsronde. In deze tweede beoordelingsronde zullen we het voorlopig oordeel voor de Maaskeringen (5 trajecten) omzetten in een definitief eindoordeel.”

Rivierdossier

Daarnaast is er de betrokkenheid van Waterschap Rivierenland bij het Deltaprogramma Maas en IRM doordat het waterschap participeert in reguliere overleggen over Deltaprogramma Maas en IRM. Bovendien heeft Waterschap Rivierenland betrokkenheid bij het Rivierdossier Waterwinning Maas (drinkwaterwinning). Van Sambeek: “Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met andere overheden, waaronder Waterschap Rivierenland, het Rivierdossier Waterwinning Maas opgesteld. Rivierdossier en uitvoeringsprogramma zijn gericht op het veiligstellen van de oppervlaktewaterwinningen ten behoeve van drinkwaterbereiding vanuit het Nederlandse deel van de Maas. De factoren die de veiligstelling mogelijk in de weg staan, zijn in beeld gebracht. Deze opgave vormt de basis voor te maken afspraken in een uitvoeringsprogramma voor de periode tot 2027. Naast het Rivierdossier zijn, onder regie van de provincie, gebiedsdossiers opgesteld voor de omgeving van de afzonderlijke winningen.”

Meer weten?

Overige berichten

Meanderende Maas voorbeeld van goede samenwerking tussen Rijk en regio

Publicatiedatum: 25 april 2023Meanderende Maas is een voorbeeld van goede samenwerking tussen Rijk en regio in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Dat blijkt...
Lees meer

Verkenning Zuidelijk Maasdal als voorbeeld voor IRM

Publicatiedatum: 25 april 2023Vanwege de samenhang tussen de projecten Aanpak Vaarweg Maastricht en de IRM-pilot Maasoevers is besloten dat er één integrale gebiedsgerichte...
Lees meer

Leren van het verleden voor de opgaven van nu

Publicatiedatum: 25 april 2023“Ingrepen in de leefomgeving worden kwalitatief beter en breder geaccepteerd als er voor het ontwerp al een goede analyse is gedaan naar de cultuurhistorie...
Lees meer