Publicatiedatum: 10 oktober 2022

Maas dient vijf projectvoorstellen in voor derde tranche PAGW

De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is het programma waarmee het Rijk, zo veel mogelijk in samenwerking met medeoverheden en andere belanghebbenden in de regio’s, werkt aan toekomstbestendige grote wateren. De Stuurgroep Deltaprogramma Maas stelde 6 oktober jl. vijf projectvoorstellen vast voor de derde tranche van PAGW.‚Äč

In PAGW gaan goede ecologische waterkwaliteit en hoogwaardige natuur samen met een krachtige economie. Hierbij staan drie opgaven centraal:

  1. waar mogelijk de natuurlijke dynamiek herstellen
  2. de grote wateren (weer) met elkaar en het achterland verbinden
  3. ontbrekende – en eerder verloren - leefgebieden ontwikkelen

PAGW volgt en bouwt voort op de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 en overig natuurbeheer. De inzet van het Rijk is dat de PAGW in 2050 afgerond wordt.

Brief

Voor de derde  tranche is tot en met 2033 een Rijksbudget van in totaal 347,2 miljoen euro beschikbaar. In hun brief van 10 maart 2022 nodigen zij provincies, waterschappen, belangenorganisaties en overleggremia uit om te reflecteren op projectvoorstellen van het Rijk en om hun ideeën over projecten naar voren te brengen.

Voorstellen

Hierop zijn partijen in de regio’s Bedijkte Maas en Maasvallei aan de slag gegaan met de uitwerking van voorstellen op lokale schaal. Op basis van de PAGW-kaders en deze gesprekken dragen zij vijf  projecten langs de Maas voor:

  1. Maasoevers Zuidelijk Maasdal: Realiseren van waterveiligheidsdoelen én natuurdoelen rond Maastricht, zoals een groene verbinding naar het N2000-gebied Grensmaas.
  2. Thorn-Wessem: Realiseren van dijkversterking, rivierverruiming en beekverlegging met een integrale benadering van het gebied tussen Thorn en Wessem. Door het N2000-gebied Koningssteen te verbinden met Meggelerveld worden natuurkansen vergroot.
  3. Vierwaarden: Implementeren van twee systeemwerkingsmaatregelen en twee weerdverlagingen aan weerszijden van de Maas. Doel is om via een integrale benadering van de opgaven een gebiedsontwikkeling te realiseren inclusief waterveiligheid, natuur en recreatieve doelen.
  4. Ecologische stapsteen Maas-Waal bij  St Andries: Ruimte scheppen binnen de randvoorwaarden van hoogwaterveiligheid voor herstel van de natuurlijke dynamiek. Dit als basis voor een robuust ecosysteem dat zich kenmerkt door natuurlijke hydrologische en morfologische dynamiek én duurzame populaties van planten en dieren van de laagland rivieren.
  5. Getijdenmaas: Realiseren van een robuuste groen-blauwe structuur rondom ’s-Hertogenbosch en de buurgemeenten. Door het inrichten van een aantal ontbrekende schakels ontstaat een groot, aaneengesloten natuurlijk gebied.

Besluit

De Stuurgroep Deltaprogramma Maas stelde deze vijf projecten vast op 6 oktober jl.  en zal ze  als een gezamenlijk Maasvoorstel bij de ministeries van LNV en I&W indienen. Eind 2022 maken deze ministeries het definitieve besluit over de derde tranche PAGW bekend aan de Tweede Kamer.

Meer weten?

  • Download hier de kaart met de vijf projectvoorstellen van de Maas voor de derde tranche van PAGW

 


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Anne-Marie Hitipeuw geeft vervolg aan Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

Publicatiedatum: 03 juli 2024Anne-Marie Hitipeuw: "Het is niet langer alleen preventie, maar we moeten ons ook beter voorbereiden op de impact van extreme weersomstandigheden"....
Lees meer

Integrale aanpak toekomstige ontwikkelingen in de Henriëttewaard

Publicatiedatum: 03 juli 2024In het gebied de Henriëttewaard ligt van oudsher een verdedigingslinie, maar naast deze verdedigingslinie heeft het gebied nog veel meer te bieden....
Lees meer

Introductie nieuwe programmamanager Waterveiligheid en Ruimte Limburg: Katya Ivanova

Publicatiedatum: 03 juli 2024Sinds mei dit jaar heeft Katya Ivanova het stokje overgenomen als programmamanager voor het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Katya brengt een...
Lees meer