Publicatiedatum: 13 december 2022

Groen licht voor Maas-projecten

Venlo

Op 9 november vond het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) plaats met de ministers Harbers en De Jonge. In dit overleg ging veel aandacht uit naar de bereikbaarheid van de nieuwe woningbouwlocaties, de afgelopen weken leidend tot veel media-aandacht. Daarnaast zijn besluiten genomen over enkele lopende Maasprojecten en IRM-pilots.

De projecten Dijkversterking Baarlo-Hout-Blerick en Ruimte voor de Maas bij Oeffelt zijn zover voorbereid dat de uitvoering snel kan starten. De verwachting is dat in 2023 definitieve financieringsafspraken worden vastgelegd.

Voor de IRM-pilot Vierwaarden (het gebied ten noorden van Venlo) is besloten tot de start van de verkenningsfase. In dit project worden de opgaven voor dijkversterking en rivierverruiming over meerdere aangrenzende gebieden uitgewerkt, in combinatie met het versterken van ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. De totale omvang van het project wordt geraamd op 82,4 miljoen euro, met een bijdrage van het Rijk voor de waterveiligheid van 28,8 miljoen euro. Aanvullend kan het Rijk in december nog besluiten tot een bijdrage ten behoeve van de natuurontwikkeling in het gebied, als onderdeel van de zogenaamde derde tranche Programmatische Aanpak Natuur Grote Wateren (PAGW).

De IRM-pilot Maasoevers Maastricht heeft als doel de opgaven voor waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, natuur, waterkwaliteit en een (economisch) aantrekkelijke leefomgeving in een integrale aanpak nader uit te werken. Na de afronding van de onderzoeksfase zal naar verwachting in april 2023 de verkenningsfase starten. De financiering voor het gehele project is nog niet rond. Ook voor dit project loopt een voorstel voor financiering vanuit de derde tranche PAGW.

De onderzoeksresultaten van de IRM-pilot Crevecoeur Den Bosch zijn opgeleverd en Rijk en regio-partners zullen in 2023 toewerken naar vervolgafspraken voor dit gebied waar vele opgaven samenkomen. Het gaat hier om de samenhang tussen verhoogde afvoeren op de Maas, de afvoer van de Dommel en de Aa via de Dieze op de Maas en de impact van zeespiegelstijging die doorwerkt tot voorbij Den Bosch. Het gaat tevens om droogtebestrijding, regionale ontwikkeling met enerzijds grote woningbouwopgaven en anderzijds de ontwikkeling van natuurpotenties.

 

Overige berichten

Organisaties moeten over hun schaduw heen stappen om naar de gezamenlijke opgave te kijken

Publicatiedatum: 25 juli 2023In gesprek met programmamanager Theo Reinders over het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg De watercrisis van juli 2021 leidde tot enorme maatschappelijke,...
Lees meer

Elke dag een beetje beter: naar een robuust systeem voor waterveiligheid

Publicatiedatum: 25 juli 2023Rob Wolbrink over de nieuwe waterveiligheidsvisie van waterschap Brabantse Delta De overstromingen van 2021 waren aanleiding voor veel waterschappen...
Lees meer

Zes overheden bundelen krachten voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid in Zuid-Limburg

Publicatiedatum: 25 juli 2023Zes overheden slaan de handen ineen voor een gezamenlijke verkenning gericht op het verbeteren van hoogwaterveiligheid, scheepvaartveiligheid en ruimtelijke...
Lees meer