Publicatiedatum: 13 december 2022

Groen licht voor Maas-projecten

Venlo

Op 9 november vond het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) plaats met de ministers Harbers en De Jonge. In dit overleg ging veel aandacht uit naar de bereikbaarheid van de nieuwe woningbouwlocaties, de afgelopen weken leidend tot veel media-aandacht. Daarnaast zijn besluiten genomen over enkele lopende Maasprojecten en IRM-pilots.

De projecten Dijkversterking Baarlo-Hout-Blerick en Ruimte voor de Maas bij Oeffelt zijn zover voorbereid dat de uitvoering snel kan starten. De verwachting is dat in 2023 definitieve financieringsafspraken worden vastgelegd.

Voor de IRM-pilot Vierwaarden (het gebied ten noorden van Venlo) is besloten tot de start van de verkenningsfase. In dit project worden de opgaven voor dijkversterking en rivierverruiming over meerdere aangrenzende gebieden uitgewerkt, in combinatie met het versterken van ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. De totale omvang van het project wordt geraamd op 82,4 miljoen euro, met een bijdrage van het Rijk voor de waterveiligheid van 28,8 miljoen euro. Aanvullend kan het Rijk in december nog besluiten tot een bijdrage ten behoeve van de natuurontwikkeling in het gebied, als onderdeel van de zogenaamde derde tranche Programmatische Aanpak Natuur Grote Wateren (PAGW).

De IRM-pilot Maasoevers Maastricht heeft als doel de opgaven voor waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, natuur, waterkwaliteit en een (economisch) aantrekkelijke leefomgeving in een integrale aanpak nader uit te werken. Na de afronding van de onderzoeksfase zal naar verwachting in april 2023 de verkenningsfase starten. De financiering voor het gehele project is nog niet rond. Ook voor dit project loopt een voorstel voor financiering vanuit de derde tranche PAGW.

De onderzoeksresultaten van de IRM-pilot Crevecoeur Den Bosch zijn opgeleverd en Rijk en regio-partners zullen in 2023 toewerken naar vervolgafspraken voor dit gebied waar vele opgaven samenkomen. Het gaat hier om de samenhang tussen verhoogde afvoeren op de Maas, de afvoer van de Dommel en de Aa via de Dieze op de Maas en de impact van zeespiegelstijging die doorwerkt tot voorbij Den Bosch. Het gaat tevens om droogtebestrijding, regionale ontwikkeling met enerzijds grote woningbouwopgaven en anderzijds de ontwikkeling van natuurpotenties.

 

Overige berichten

Programmateam Deltaprogramma Maas: “2023 wordt een spannend jaar!”

Publicatiedatum: 13 december 2022“Komend jaar zal waarschijnlijk geheel in het teken staan van het “inregelen” van integrale gebiedsontwikkeling en wordt daardoor een...
Lees meer

Marij Pollux nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas

Publicatiedatum: 13 december 2022Marij Pollux is de nieuwe voorzitter van de Taakgroep Maas. Zij neemt daarmee het stokje over van Antoon Splinter. Marij Pollux is wethouder in Venlo en...
Lees meer

Bedijkte Maas werkt aan een eigen Panorama

Publicatiedatum: 13 december 2022“Op dit moment wordt gewerkt aan het Panorama Bedijkte Maas. Het geeft straks een overzicht van de regionale ontwikkelingen langs de Bedijkte Maas...
Lees meer