Publicatiedatum: 25 april 2023

Verkenning Zuidelijk Maasdal als voorbeeld voor IRM

Vanwege de samenhang tussen de projecten Aanpak Vaarweg Maastricht en de IRM-pilot Maasoevers is besloten dat er één integrale gebiedsgerichte verkenning komt. Reden is de sterke inhoudelijke samenhang en onderlinge effectbeïnvloeding. Voor de betrokkenen voelt het als een opluchting. “Het werd steeds duidelijker dat deze twee projecten fysiek en juridisch in elkaar grijpen. Gelukkig trekken we vanaf nu samen op.” Aldus Zjèf Budé (Rijkswaterstaat) en Annelies Heidekamp (ministerie IenW). 

De Aanpak vaarweg Maastricht draait om het geschikt maken van de Maasroute voor grotere binnenvaartschepen (klasse Vb-schepen). Van Weurt tot Maastricht wordt de Maas verdiept, het Julianakanaal verruimd en worden bruggen verhoogd. Een groot deel van de werkzaamheden is al uitgevoerd. Betrokken partijen zijn Rijkswaterstaat, het ministerie van IenW, de gemeenten Maastricht, Meerssen en Eijsden-Margraten, de provincie Limburg en het waterschap Limburg.

Integraal Rivermanagement (IRM)
In hetzelfde gebied werken dezelfde partijen ook aan de IRM-pilot Maasoevers Maastricht. Dit project draait om de bescherming van Maastricht, Eijsden en Meerssen tegen extreem hoge waterstanden. Hiervoor  is nu een combinatie voorzien van dijkversterking en rivierverruiming. Het project levert een bijdrage aan verschillende IRM-thema’s, te weten waterveiligheid, ruimtelijke ontwikkeling  en natuur.

Samen
Voor de betrokken partijen werd steeds duidelijker dat de twee projecten fysiek en juridisch in elkaar grijpen. Daarom voelt het nu als een opluchting dat is besloten de krachten te bundelen. “Al langer was het gevoel ‘moet het niet samen, in plaats van serieel?’”

Verkenning Zuidelijk Maasdal
Inmiddels is kwartiermaker Bastiaan du Pré aangesteld om namens alle betrokken partijen een startbeslissing op te stellen voor een verkenning. In deze verkenning komen de opgaven van beide projecten samen: hoogwaterveiligheid, nautische veiligheid, riviernatuur en ruimtelijk inpassing. De planning is dat rond de zomer van 2023 de minister de startbeslissing voor de verkenning Zuidelijk Maasdal tekent. Daarna start de integrale gebiedsgerichte verkenning. Deze neemt ongeveer drie jaar in beslag en resulteert in een voorkeursbeslissing van de minister. Hierin wordt beschreven hoe de opgaven in dit gebied in samenhang met elkaar zullen worden aangepakt.

Goed contact
Het op deze manier bundelen van krachten had niet gekund zonder goed contact tussen de betrokken partijen. “We hebben de tijd genomen om samen te kijken naar de twee projecten, open te zijn over onze belangen en werkwijzen en elkaar te helpen wanneer dat nodig was. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. De weg is nog lang en we zullen vast pieken en dalen tegenkomen met elkaar. Maar op basis van het afgelopen half jaar zien we de MIRT-verkenning met vertrouwen tegemoet.”

Overige berichten

Organisaties moeten over hun schaduw heen stappen om naar de gezamenlijke opgave te kijken

Publicatiedatum: 25 juli 2023In gesprek met programmamanager Theo Reinders over het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg De watercrisis van juli 2021 leidde tot enorme maatschappelijke,...
Lees meer

Elke dag een beetje beter: naar een robuust systeem voor waterveiligheid

Publicatiedatum: 25 juli 2023Rob Wolbrink over de nieuwe waterveiligheidsvisie van waterschap Brabantse Delta De overstromingen van 2021 waren aanleiding voor veel waterschappen...
Lees meer

Zes overheden bundelen krachten voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid in Zuid-Limburg

Publicatiedatum: 25 juli 2023Zes overheden slaan de handen ineen voor een gezamenlijke verkenning gericht op het verbeteren van hoogwaterveiligheid, scheepvaartveiligheid en ruimtelijke...
Lees meer