Publicatiedatum: 10 oktober 2022

“Er is een omslag nodig in de manier waarop Noord-Brabant omgaat met water”

Donderdag 15 september 2022 presenteerde een onafhankelijke adviescommissie haar visie op de aanpak van droogte in Brabant. Het eindrapport kreeg de titel ‘Zonder water, geen later’ en bevat een aantal stevige conclusies. “Om te voorkomen dat droog, droger, droogst werkelijkheid wordt is een omslag nodig in de manier waarop Noord-Brabant omgaat met water.”

Op verzoek van de partners van het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg (BBG) heeft een onafhankelijke adviescommissie voorstellen gedaan voor de aanpak van droogte in Brabant. Het eindrapport ‘Zonder water, geen later’ is op 15 september 2022 gepresenteerd tijdens de Brabantse Waterdag, een bijeenkomst van waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta, Rivierenland en de provincie Noord-Brabant.

Twaalf adviezen

Met het oog op een (grond)waterrijk Noord-Brabant in 2040 adviseert de commissie het volgende:

 1. Voor een droogterobuust (grond)watersysteem en watergebruik in 2040 dient er meer (grond)water beschikbaar te zijn. Dat betekent dat de grondwaterstanden in de gehele provincie structureel worden verhoogd.
 2. Rondom het gehele Natuurnetwerk Brabant (NNB) en het bekensysteem zijn bufferzones nodig waarin er beperkingen zullen worden opgelegd aan het onttrekken van grondwater.
 3. De natuur moet als waterbehoeftige ‘functie’ nevengeschikt worden aan de andere watergebruikers in Noord-Brabant.
 4. Er is meer inzet op zuiveringstechnieken (waaronder brak water en zeewater) nodig en meer investeringsruimte voor drinkwaterbedrijven om deze omslag te kunnen maken.
 5. Om de reductie van drinkwatergebruik te realiseren is een stevige prijsprikkel noodzakelijk, zowel voor grootgebruikers als voor consumenten.
 6. In verband met een verminderde beschikbaarheid van zoetwater dienen bedrijven die water onttrekken (industrie en landbouw) de mogelijkheden om water te her gebruiken sterk vergroten.
 7. Alle nieuw te ontwikkelen woningbouw - en verstedelijkingsplannen moeten rekening houden met de (eindigheid van) de leverbaarheid van drinkwater en zoet ­waterschaarste.
 8. De omslag naar een droogterobuust (grond)watersysteem in Noord -Brabant vereist een substantiële en structurele vergroting van de publieke investeringsruimte om maatregelen (op het vlak van innovatie, verbreding van bronnenstrategie, wijziging in landgebruik, etc.) te kunnen financieren.
 9. Om tot afgestemde uitvoering van maatregelen te komen is de aanstelling van een onafhankelijke en gezaghebbende Droogteregisseur behulpzaam.
 10. Het is cruciaal dat de provincie in 2025 de verschillende visies per stroomgebied vaststelt, zodat er voldoende tijd overblijft voor de uitvoering.
 11. De opzet van een kennis- en innovatieprogramma op het vlak van circulair watergebruik kan zowel de partners binnen de regio, als daarbuiten, verder helpen.
 12. De ontwikkeling van een inspirerend en mobiliserend cultureel programma voor de watertransitie kan helpen de Brabanders waterwijzer te maken, burgerbetrokkenheid bij de opgave te realiseren en nieuwe ideeën te ontwikkelen en testen.

Meer weten?

Rapport ‘Zonder water, geen later’


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Impressie van SDM-vergadering 4 april

Publicatiedatum: 22 april 2024Op uitnodiging van wethouder Dirk Franssen van gemeente Roermond vond deze vergadering op ruim 80 meter hoogte plaats, in de TV-toren van Roermond. Vanaf...
Lees meer

Maas in beweging: Maas Cleanup

Publicatiedatum: 22 april 2024Maas Cleanup is een beweging van vrijwilligers, bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij...
Lees meer

‘Ruimte voor de zeespiegelstijging’: Rapport van Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 22 april 2024In december 2023 spraken we met Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis binnen Staf Deltacommissaris, over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging....
Lees meer