Publicatiedatum: 22 april 2024

Impressie van SDM-vergadering 4 april

Op uitnodiging van wethouder Dirk Franssen van gemeente Roermond vond deze vergadering op ruim 80 meter hoogte plaats, in de TV-toren van Roermond. Vanaf deze plek was er een indrukwekkend uitzicht over de Maas, Roer, de Maasplassen met jachthavens, landerijen, een verspreide boerderij en wat woningen, het Lateraalkanaal en de Willem Alexander industriehaven.

Er is tijdens de vergadering uitvoerig ingegaan op projecten die naast het verlagen van waterstanden ook bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Zo is stilgestaan bij het project Verlaging Dam Lateraal Kanaal. Dit project realiseert een lagere waterstand bij piekafvoeren op de Maas. Deze verlaging biedt dan weer kansen aan de ontwikkeling van recreatiebedrijven in het buitendijkse gebied waar dit anders niet mogelijk zou zijn. Dit project staat gepland voor 2025-2026, meer informatie lees je hier.

Tijdens de bijeenkomst werd ook de Willem Alexanderhaven onder de aandacht gebracht, een industriehaven tegen het centrum van Roermond aan. Deze haven staat voor grote uitdagingen, waaronder hoogwaterveiligheid en het stimuleren van watertransport als alternatief voor wegvervoer. Om deze doelen te bereiken, is een uitbreiding van het haventerrein noodzakelijk. De gemeente is nu in gesprek met het ministerie over de inpassing.


Actualisatie Beleidslijn Grote Rivieren

Recent heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) besloten tot een actualisatie van de Beleidslijn Grote Rivieren (Bgr), zoals uiteengezet in een recente kamerbrief. De recente kamerbrief lees je hier Deze actualisatie heeft als belangrijkste doel om ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed beter te kunnen sturen, zodat er in de toekomst voldoende bergings- en afvoercapaciteit voor de rivier beschikbaar blijft.

Een van de accenten in deze actualisatie is het schrappen van artikel 6E, ook wel bekend als de 'nee tenzij'-bepaling. Uitzonderingen worden gemaakt voor projecten die al in een vergevorderd stadium zijn, zoals het Lateraalkanaal, evenals voor vergunningen die vóór 1 januari zijn aangevraagd. Alle andere vergunningen zullen worden beoordeeld volgens de nieuwe regels.

Nationaal Deltaprogramma

Naast deze beleidsactualisatie wordt ook gewerkt aan de zes jaarlijkse herijking van het Deltaprogramma. Er werd een presentatie gegeven waaruit o.a. bleek dat het klimaat sneller verandert dan eerst gedacht. Er is een urgentie om een robuust systeem te ontwikkelen dat beter bestand is tegen de toenemende extremen.

Deze herijking vraagt om een langetermijnvisie, waarbij niet alleen gekeken wordt naar strategieën tot 2050, maar ook naar een visie voor 2100.

Integraal Riviermanagement

De inspraak is afgerond. Er zijn 98 inspraakreacties ontvangen. Momenteel worden de inspraakreacties beantwoord. Er is een redeneerlijn aangeleverd voor het voorontwerp Nota Ruimte, dat voor de zomer beschikbaar komt. Tot slot wordt nu gewerkt aan werkplan IRM om het programma verder vorm te geven. Hierin staat centraal dat beleidsontwikkeling en uitwerking in gebieden samen op gaan.

Een sfeerimpressie in bijgaande foto's door Christine Jansen.


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Maas in beweging: Maas Cleanup

Publicatiedatum: 22 april 2024Maas Cleanup is een beweging van vrijwilligers, bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij...
Lees meer

‘Ruimte voor de zeespiegelstijging’: Rapport van Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 22 april 2024In december 2023 spraken we met Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis binnen Staf Deltacommissaris, over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging....
Lees meer

Saskia Borgers nieuwe dijkgraaf Waterschap Limburg

Publicatiedatum: 22 april 2024Sinds 21 februari is Saskia Borgers de dijkgraaf van het Waterschap Limburg, en dus ook de vice-voorzitter van de Stuurgroep Deltaprogramma Maas.
Lees meer