Publicatiedatum: 20 december 2021

Ondertussen in Den Haag…..

Afgelopen november vonden in de Tweede Kamer twee interessante bijeenkomsten plaats. Donderdag 11 november was er een rondetafelgesprek over de overstromingen in Zuid-Nederland en 22 november vond het jaarlijkse wetgevingsoverleg water plaats. Eelco Hoogendam van de provincie Limburg en Barry van de Glind van het ministerie van I&W blikken terug.

Het doel van het rondtafelgesprek op 11 november was onder andere om een beter beeld te krijgen van persoonlijke ervaringen tijdens de overstroming en de nasleep. Hoe was de reactie van overheden en hulpdiensten voor, tijdens en na de overstroming? Hoe verloopt de schadeafhandeling? Hiervoor waren fruitboer Susanne Görtz en horecaondernemer Fer van de Winkel uitgenodigd.

Bestuurders
Vervolgens is aan burgemeester van Valkenburg, Daan Prevoo, Josette van Wersch van Waterschap Limburg en gedeputeerde Lia Roefs gevraagd hoe zij hun rol zien in het voorkomen c.q. bestrijden van overstromingen, in welke mate er voorbereidingen waren getroffen, of er voor de overstromingen in kwestie scenario’s waren uitgewerkt, wat hun rol is bij het opruimen en afhandelen van schade, hoe zij burgers beter kunnen ondersteunen, etc.

Schadeafhandeling
Daarnaast is, samen met Geeke Feiter-Van Heuvelen van het Verbond van Verzekeraars en Michael Faure, hoogleraar verzekeringsrecht aan de Universiteit Maastricht, stilgestaan bij de systematiek van schadeafhandeling. Werkt het systeem van schadeafhandeling naar behoren? Zo nee, hoe kan dit verbeterd worden? Welke rol heeft de overheid hierin?

Watermanagement
Tenslotte is gesproken over watermanagement. Deltacommissaris Peter Glas, hoogleraar Bas Jonkman, bioloog Hettie Meertens en Frans Klijn, specialist rivierbeheer bij Deltares en hoogleraar, gaven o.a. hun kijk op de overstromingen, hoe ze voorkomen had kunnen worden, welke afwegingen daarbij spelen en of het gebied voldoende is voorbereid op extremer weer in de toekomst.

Momentum
Eelco Hoogendam is senior beleidsmedewerker Water met taakveld Maas, bij de provincie Limburg. Hij luisterde naar de bijdragen van bestuurders. Het viel hem op dat zij goed opkwamen voor de belangen van de Limburgers. “Daan Prevoo deed dat met name door aandacht te vragen voor de schade, het herstel en de financiering via WTS wanneer dit niet via verzekeraars gebeurt. Lia Roefs en Josette van Wersch gingen vooral in op de vraag wat we samen kunnen betekenen om een volgende keer zoveel mogelijk schade en overlast te voorkomen. Ik denk dat het goed is dat zomerhoogwater nu weer op de agenda staat bij het rijk en dat we het momentum zo veel mogelijk proberen vast te houden en te verzilveren. Het is immers een rijks verantwoordelijkheid waarbij de juiste keuzes moeten worden gemaakt.”

Tekstvak: Eelco Hoogendam Tekstvak: Eelco Hoogendam

Eelco Hoogendam

Barry van de Glind

Wetgevingsoverleg
Na het rondetafelgesprek was er op 22 november het jaarlijkse wetgevingsoverleg over het onderdeel Water van de begroting voor 2022 van het ministerie van IenW. Barry van de Glind, cluster coördinator rivieren bij het ministerie van IenW, kijkt terug op een goed overleg. “Wateronderwerpen werden in de volle breedte besproken en zowel de Kamer als de Minister maakten een tevreden indruk. Er was veel aandacht voor de vraag of we voldoende gesteld staan voor klimaatadaptatie en wat daar allemaal nog voor moet gebeuren, maar ook voor het tempo en het vervolg van de schadeafhandeling na de overstromingen in Limburg. Daarnaast was de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water een fors onderwerp, want wat zijn de mogelijke juridische consequenties wanneer de gestelde doelen niet gehaald worden in 2027? Er was verder een oproep aan de minister om kaders te ontwikkelen voor het uitgangspunt dat waterbodem en klimaatadaptatie leidend moeten zijn bij de woningbouwopgave. Bovendien kwam het meest actuele briefadvies woningbouw en klimaatadaptatie van de Deltacommissaris aan de DG’s van I&W en BZK ter sprake. Tenslotte werd er o.a. een motie van Tjeerd de Groot aangenomen. Hij verzoekt de regering om aan de hand van een aantal concrete voorbeeldprojecten een onafhankelijke analyse uit te laten voeren naar de mogelijke besparingen, baten en kosten die een dubbele doelstelling voor de ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid met zich meebrengt op verschillende beleidsterreinen voor alle overheden, uitgedrukt in monetaire waarde.”

Meer weten?


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Impressie van SDM-vergadering 4 april

Publicatiedatum: 22 april 2024Op uitnodiging van wethouder Dirk Franssen van gemeente Roermond vond deze vergadering op ruim 80 meter hoogte plaats, in de TV-toren van Roermond. Vanaf...
Lees meer

Maas in beweging: Maas Cleanup

Publicatiedatum: 22 april 2024Maas Cleanup is een beweging van vrijwilligers, bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij...
Lees meer

‘Ruimte voor de zeespiegelstijging’: Rapport van Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 22 april 2024In december 2023 spraken we met Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis binnen Staf Deltacommissaris, over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging....
Lees meer