Publicatiedatum: 20 december 2021

Ernstige wateroverlast Limburg leidt tot beleidstafel en Limburgse propositie

Foto: provincie Limburg

Wat zijn de meest urgente maatregelen om de ernstige wateroverlast in Zuid-Limburg in juli 2021 te voorkomen? Het is aan de tijdelijke beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater om deze vraag te beantwoorden. Begin volgend jaar worden de eerste adviezen verwacht voor no-regret verbeteringen op de korte termijn, gevolgd door de adviezen met doorwerking in het reguliere beleid. Vooruitlopend daarop ontving demissionair minister Visser begin november de Limburgse Propositie Water ‘Naar een robuust watersysteem in Limburg’.

Het doel van de door Visser opgerichte beleidstafel is om te leren van de crisis in Limburg afgelopen zomer en om als Nederland “nu en in de toekomst, beter gesteld te staan voor de gevolgen van een periode van extreme neerslag die naar verwachting steeds vaker voor gaat komen”.

Eerste overleg
De beleidstafel wordt voorgezeten door IenW en is samengesteld uit bestuurlijke vertegenwoordigers van het waterschap Limburg, de provincie Limburg, de gemeente Valkenburg, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Veiligheidsregio, de Deltacommissaris en het rijk. De beleidstafel is in oktober opgericht, had op 9 november haar eerste overleg en zal binnen een jaar worden opgeheven.

Adviseren
De beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater zal: 

  1. adviseren welke extreme neerslagsituatie we nog redelijkerwijs kunnen opvangen binnen de verschillende watersystemen en voor welke situatie we niet meer gesteld kunnen worden. Dit moet worden bezien in samenhang met normering voor waterveiligheid en wateroverlast;
  2. adviseren over het op (verder) orde houden/brengen van de diverse watersystemen in Nederland voor het verwerken van (te definiëren) maatgevende extreme neerslagsituatie en hierbij uitgaan van de samenhang tussen watersystemen, ruimtelijke ordening en klimaatadaptatie, waaronder samenhang met droogte beleid;
  3. beoordelen of het huidige beleid, waaronder bestuurlijke afspraken en governance, voldoet voor wateroverlast en waterveiligheid, of dat aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan een (nog te definiëren) maatgevende extreme neerslagsituatie;
  4. de gevonden verbeteringen c.q. versnellingen vertalen naar adviezen aan de Stuurgroep Water (besluitvormend). Deze adviezen moeten dusdanig concreet zijn qua inhoud, aanpak en doorlooptijd dat ze toebedeeld kunnen worden aan bestaande organisaties. Ook moeten deze organisaties met deze acties daadwerkelijk aan de gang kunnen. Dit wordt gedurende het proces afgestemd met de desbetreffende organisaties.

Peter Glas
Deltacommissaris Peter Glas stelde tijdens het afgelopen Deltacongres dat ‘t in het eerste rapport van de beleidstafel, over de maatregelen die direct nodig zijn, gaat om een mix van harde en zachte maatregelen. “Liever bouwen we met de natuur, maar soms is die ruimte er niet en word je gedwongen tot een meer technische oplossing. Waterbeheerders staan klaar om, net als destijds bij het programma Ruimte voor de Rivier, maatschappelijke wensen aan hun plannen toe te voegen. Meekoppelen door gemeenten en provincies kan altijd als ze dat tijdig op tafel leggen bij de waterschappen wanneer die bezig zijn met hun plannen voor de waterveiligheid.”

Limburgse Propositie Water
Vooruitlopend op de bevindingen van de beleidstafel, boden de Limburgse gemeenten, provincie en het waterschap op 2 november de Limburgse Propositie Water ‘Naar een robuust watersysteem in Limburg’ aan demissionair minister Visser aan. Hierin nodigen zij het rijk uit om samen met de regio te werken aan een structurele aanpak en financiering voor klimaatadaptatie om de watersystemen in Limburg klimaatrobuust te maken. “We vragen het rijk de prioritering van de projecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan te passen én om samen met de regio een fonds van 1,2 miljard euro te realiseren voor een meerjarig adaptief programma. Deze ingrepen hebben niet alleen positieve effecten voor Limburg, ze dragen ook bij aan lagere waterstanden en daarmee aan veiligheid stroomafwaarts in Nederland. Deze propositie wordt uitgewerkt in een gezamenlijk actieprogramma en is de vanzelfsprekende volgende stap om de kans op herhaling van een ramp als deze zo klein mogelijk te maken.” Het voorstel volgt drie lijnen: beter terugbouwen, versnelde uitvoering van geplande maatregelen en de inbedding van maatregelen in de ruimtelijke ordening. 

Meer weten?

  • Brief van demissionair minister Visser over de tijdelijke Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater 2021-2022
  • Limburgse Propositie Water ‘Naar een robuust watersysteem in Limburg’


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Impressie van SDM-vergadering 4 april

Publicatiedatum: 22 april 2024Op uitnodiging van wethouder Dirk Franssen van gemeente Roermond vond deze vergadering op ruim 80 meter hoogte plaats, in de TV-toren van Roermond. Vanaf...
Lees meer

Maas in beweging: Maas Cleanup

Publicatiedatum: 22 april 2024Maas Cleanup is een beweging van vrijwilligers, bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij...
Lees meer

‘Ruimte voor de zeespiegelstijging’: Rapport van Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 22 april 2024In december 2023 spraken we met Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis binnen Staf Deltacommissaris, over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging....
Lees meer