Publicatiedatum: 22 februari 2021

Gedeelde kennis zorgt voor dubbele kracht

Langs de Maas bouwen partijen samen aan een Maasgebied dat nu en in de toekomst veilig en aantrekkelijk is, met een sterke economie en ecologie. “Een gedeeld kennisniveau helpt hierbij. Om de samenhang te zien tussen opgaven, om elkaars taal te spreken en om begrip te hebben voor elkaars dilemma’s. Maar het is een studie op zich, om goed in beeld te hebben en te houden wat er zoal gebeurt in alle kennis- en onderzoeksprogramma’s”, zo stelt Xander de Gans, coördinator kennis en inhoud van het programmateam Deltaprogramma Maas.

Veel bronnen, elk met een eigen perspectief

Vanuit meerdere invalshoeken en op verschillende abstractieniveaus vindt gezamenlijke kennisontwikkeling plaats in relatie tot wateropgaven. Zo is er bijvoorbeeld het Kennisprogramma Zeespiegelstijging dat tot doel heeft om de onzekerheden over de zeespiegelstijging voor Nederland zoveel mogelijk te verkleinen en handelingsperspectieven voor na 2100 te verkennen. Het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat waarin op 15 onderzoekslijnen kennisontwikkeling en innovatie plaatsvindt vanuit het Deltaprogramma. En de Kennis- en Innovatieagenda vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma. Maar ook binnen organisaties is veel aandacht voor kennis en onderzoek. Zo kent Rijkswaterstaat bijvoorbeeld het Platform Rivierkennis. Binnen dit platform ontwikkelt en verzamelt de organisatie kennis die nodig is voor het realiseren van een duurzaam en bruikbaar riviersysteem en een uitvoerbaar rivierbeheer. 

Inhoudelijke Werkgroep Maas

Binnen de Maasbrede samenwerking bestaat de Inhoudelijke Werkgroep Maas (IWM). In deze werkgroep zitten de inhoudelijke adviseurs vanuit de verschillende organisaties van rijk en regionale partijen. Xander de Gans: ”Deze werkgroep is een belangrijk kristallisatiepunt voor de enorme diversiteit aan kennis- en onderzoeksprogramma’s. Door kennis te delen en met elkaar te verbinden werken we aan een gedeeld kennisniveau. Daarnaast bewaken we met elkaar de uitgangspunten die we gebruiken bij de projecten langs de Maas. Als vanuit dit perspectief nieuwe kennisvragen ontstaan, kijken we waar we deze onder kunnen brengen in de lopende kennis- en onderzoeksprogramma’s.” 

Leren in de praktijk

Overigens is in het kader van kennisontwikkeling en kennisdeling ook nadrukkelijk aandacht voor de kennis en ervaringen die opgedaan worden in concrete projecten langs de Maas. Bijvoorbeeld in het gebied rondom ’s-Hertogenbosch waar een meervoudige wateropgave ligt. “Ons project levert kennis en inzichten op over de interactie tussen de Maas en het regionaal watersysteem. Daarnaast is ook de relatie tussen wateroverlast en waterveiligheid belangrijk en is er een koppeling met droogte”, zo vertelt Ingrid Rijkers, projectmanager van het betreffende project namens Waterschap Aa en Maas. Overigens is het project ‘Hoogwaterveiligheid ’s-Hertogenbosch’ ook een van de zes pilotprojecten IRM langs de Maas die eind vorig jaar groen licht hebben gekregen. Collega Bas de Boer, beleidsadviseur en trekker van de IRM-pilot: “Omdat deze issues op meer plekken langs de Maas spelen, is het relevant dat we de kennis en inzichten die wij opdoen delen met andere partijen langs de Maas. Gedeelde kennis zorgt voor dubbele kracht!” De IRM-pilotprojecten leveren op korte termijn noties en lessen op die behulpzaam zijn bij de verdere ontwikkeling van de IRM-werkwijze. Hierin wordt uitgewerkt hoe de verschillende overheden en belanghebbenden kunnen samenwerken om de integrale opgaven in het Nederlandse rivierengebied daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Meer weten?

Voor meer informatie over kennis en onderzoek op het snijvlak van wateropgaven en de Maas kan je contact opnemen met Xander de Gans, kenniscoördinator in het programmateam Deltaprogramma Maas.

Overige berichten

Maaspartners buigen zich over een heldere activiteitenplanning tot eind 2023

Publicatiedatum: 14 juli 2022Langs de Maas werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, vier waterschappen, drie provincies en dertig gemeenten aan een...
Lees meer

Verlengde brug Veerweg Alphen wordt dankzij extra bijdragen Rijk en provincies toch gebouwd

Publicatiedatum: 14 juli 2022Door een extra financiële bijdrage van het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant wordt de verlengde brug in de Veerweg Alphen alsnog gebouwd....
Lees meer

Maasbestuurders ambassadeurs voor een drinkbare Maas

Publicatiedatum: 14 juli 2022“Wanneer we uit onze rivieren kunnen drinken, is het hele ecosysteem weer in balans.” Aldus ecoloog en filosoof Li An Phoa. Daarom vraagt ze...
Lees meer