Publicatiedatum: 08 juni 2020

Samen bouwen aan het rivierengebied van de toekomst

“Samen bouwen we aan het rivierengebied van de toekomst. Als Rijk en regio maar ook met partneroverheden, maatschappelijke organisaties, belangengroeperingen en kennisinstellingen”, vertelt Koos Beurskens, programmamanager Deltaprogramma Maas en lid van het kernteam IRM.

Met de ‘ontwikkelfase’ IRM wordt toegewerkt naar een Programa onder de Omgevingswet (POW) voor IRM, welke naar verwachting in 2022 gereed is. In dit POW wordt naast de visie op de rivieren ook een programma van indicatieve maatregelen en een werkwijze voor de uitvoeringsfase vastgelegd. De te zetten stappen en te ontwikkelen bouwstenen om hier te komen staan op hoofdlijnen uitgewerkt in de factsheet ‘bouwproces IRM’.

Beeld op de Rivieren

Een belangrijke bouwsteen van IRM is het Beeld op de Rivieren (BoR) waarin per riviertak het ontwikkelperspectief voor de toekomst (2050 met doorkijk naar 2100) duidelijk wordt. Koos Beurskens, trekker van deze bouwsteen vanuit het kernteam IRM: “Dat doen we op basis van de kenmerken en karakteristieken van de rivieren, belangrijke ontwikkelingen in onze riviersystemen en de kansen en opgaven die er zijn. Door dit integraal en in de juiste samenhang te bezien ontstaat een richtinggevend perspectief dat als kader kan dienen voor de selectie van IRM-maatregelen.”

Brede betrokkenheid

“Omdat we streven naar een breed gedragen Beeld op de Rivieren betrekken we overheden,  maatschappelijke organiaties en belangenvertegenwoordigers op verschillende momenten in het proces”, vertelt Beurskens. “Zo hebben we eind maart een brede digitale aftrapbijeenkomst met stakeholders georganiseerd om een actueel beeld te krijgen van de opgaven in en langs de rivieren. Waar nodig zijn aanvullende interviews gehouden om witte vlekken ingevuld te krijgen. De komende maanden staan maar liefst 9 gebiedssessies op de planning, waarvan 4 langs de Maas. Deze sessies zijn bedoeld om te komen tot een coherent beeld per riviertraject en om samen strategische keuzes en ontwikkelrichtingen te duiden. Uiteindelijk moet dit leiden tot een geïntegreerd Beeld op de Rivieren dat eind 2020 door de Stuurgroep IRM – waarin Deltaprogramma Maas ook zitting heeft - kan worden vastgesteld.”

Meer informatie

Deltaprogramma Maas en Deltaprogramma Rijn werken in het kader van Integraal Riviermanagement samen met het Rijk aan een vitaal, veilig en aantrekkelijk rivierengebied. Duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst. Eerder dit jaar is hierover de Notitie Reikwijdte en Detail IRM gepubliceerd en op 6 februari heeft de IRM-startbijeenkomst plaatsgevonden in Fort Lent.

Meer informatie over IRM is voorlopig te vinden op www.deltacommissaris.nl/irm. Momenteel wordt hard gewerkt aan het inrichten van een specifieke online ‘bouwplaats’ voor IRM met informatie en participatiemogelijkheden. Verwachting is dat de IRM-bouwplaats deze zomer geopend wordt. Voor specifieke vragen over IRM in relatie tot de Maas kun je terecht bij Nicolette Knols en Marieke Burger (projectleiding regioproces Maasvallei), Axel Teysse (projectleider regioproces Bedijkte Maas) of Koos Beurskens (programmamanager DP Maas).

 


Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Overige berichten

Impressie van SDM-vergadering 4 april

Publicatiedatum: 22 april 2024Op uitnodiging van wethouder Dirk Franssen van gemeente Roermond vond deze vergadering op ruim 80 meter hoogte plaats, in de TV-toren van Roermond. Vanaf...
Lees meer

Maas in beweging: Maas Cleanup

Publicatiedatum: 22 april 2024Maas Cleanup is een beweging van vrijwilligers, bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij...
Lees meer

‘Ruimte voor de zeespiegelstijging’: Rapport van Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Publicatiedatum: 22 april 2024In december 2023 spraken we met Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis binnen Staf Deltacommissaris, over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging....
Lees meer